Regulamin Biegu Kobiet Zawsze Pier(w)si w Poznaniu

 

I. CEL i IDEA BIEGÓW

 • Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako podstawowej formy ruchu. 
 • Integracja biegających kobiet oraz kobiet uprawiających nordic walking bez względu na wiek.
 • Promocja profilaktyki raka piersi oraz raka szyjki macicy.
 • Przeznaczenie kwoty 5 zł z każdego pakietu startowego na działanie charytatywne związane z profilaktyką raka piersi. 

ORGANIZATOR: Fundacja w Biegu, ul. Reymonta 2/4, 58-303 Wałbrzych. Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000689002, NIP: 8862999336

WSPÓŁORGANIZATOR: Grupa Soname sp. z o. o., ul Reymonta 2/6, 58-303 Wałbrzych. Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000515508 NIP: 8862983878

II. TERMIN imprezy: 01.10.2023 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty. Uczestnik zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie takiej informacji na stronie internetowej organizatora oraz za pomocą wiadomości e-mail. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.

2.  Uczestnik biegu, w dniu i godzinach wskazanych w regulaminie, w ramach opłaty startowej, otrzyma możliwość odbioru pakietu startowego. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie. Brak odbioru pakietu przez uczestnika biegu nie uprawnia go do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora.

3. Uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal, który jest formą nagrody za przekroczenie linii mety i pokonanie dystansu biegu. Wręczanie medalu bez spełnienia tego warunku nie jest możliwe. Organizator tym samym nie przewiduje wręczania medalu przy odbiorze pakietu startowego oraz rozsyłania go w późniejszym terminie.

III. BIURO ZAWODÓW, ul. Wiankowa 3 w Poznaniu (nad jeziorem Malta). 

 • w sobotę 30.09.2023 w godz. 12:00 – 19:00 (BUDYNEK POSiR przy budynku z TELEBIMEM),
 • w niedzielę 1.10.2023  w godz. 8:30 – 11:00 (MIEJSCE STARTU I METY przy trybunach). 

 IV. PROGRAM IMPREZY, MAPKA MIASTECZKA BIEGOWEGO:

1. Harmonogram imprezy: 

🔹 godz. 08:30 – otwarcie biura zawodów

🔹 godz. 11:00 – zamknięcie biura zawodów

🔹 godz. 11:20 – OFICJALNE rozpoczęcie imprezy

🔹 godz. 11:35 – wspólna rozgrzewka

🔹 godz. 11:50 – okrzyk i wspólne zdjęcie wszystkich uczestników

🔹 godz. 12:00 – START BIEGU KOBIET

🔹 godz. 13:30 – dekoracja pań

🔹 godz. 14:00 – zakończenie

2. Mapka miasteczka biegowego do pobrania TUTAJ 

V. DYSTANS, POMIAR CZASU, LIMIT CZASU, KATEGORIE BIEGU:

1. Długość tras wynosi ok. 5 km (1 okrążenie). Trasa wytyczona jest wokół jeziora Malta. 

2. Czas maksymalny do pokonania 5 km w max. 60 minut. Po tym czasie Uczestniczka nie będzie brana pod uwagę w klasyfikacji końcowej.

3. Pomiar czasu: automatyczny za pomocą chipa przymocowanego do numeru startowego. Liczony jest czas brutto dla pierwszych 3 osób (OPEN). Dla pozostałych zawodniczek liczony będzie czas netto.

4. Start odbędzie się w trzech falach: ścigaczki, biegaczki, for fun, rekreacyjne + nordic walking. Wszelkie informacje organizacyjne, zostaną podane w dniu wydarzenia. 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Prawo startu mają kobiety od 8 roku życia oraz gościnnie panowie. Panowie otrzymują pakiet startowy, ale ich czas nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji końcowej.

2. Prawo startu mają również osoby niepełnosprawne, w tym również na wózkach inwalidzkich. Istnieje możliwość wsparcia przy odbiorze pakietu startowego czy ustawieniu na linii startu. W tym celu prosimy o kontakt z Organizatorem pod adresem e-mail: kontakt@kobietawbiegu.pl lub bezpośrednio w biurze zawodów. 

3. Warunkiem udziału w biegu jest:

a. wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu i tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania,

 b. udział w biegu odbywa na własną odpowiedzialność Uczestnika z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach. Osoby poniżej 14 roku życia muszą pokonać trasę biegu pod opieką pełnoletniego Opiekuna. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 lat zobowiązani są do okazania zgody przy odbieraniu pakietów startowych na udział w biegu z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność OŚWIADCZENIE DO POBRANIA,

c. dokonanie zgłoszenia na zasadach określonych w kolejnym punkcie VII niniejszego regulaminu,

d. poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów (okazanie dowodu tożsamości lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość Uczestnika),

e. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w środkach masowego przekazu (lista startowa) i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatora na adres mailowy Uczestnika informacji marketingowych i organizacyjnych,

f. wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji,

g. przestrzeganie porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników Biegu. Organizator ma prawo usunąć z terenu biegu osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg biegu lub zachowują się niezgodnie z regulaminem,

h. zabrania się startu na rowerze, hulajnodze, rolkach, z wózkami dziecięcymi, przyczepkami, psami i innymi zwierzętami.

VII. ZGŁOSZENIA/ PRZEPISANIE PAKIETU/ LIMIT ZAWODNIKÓW

1. Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej z możliwością opłaty za bieg poprzez elektroniczny system płatności oraz w Biurze Zawodów pod warunkiem, że pakiety startowe będą dostępne.

2. Uczestnik może dokonać wpłaty w imieniu innych Uczestników biegu pod warunkiem wpisania w zgłoszeniu elektronicznym imienia i nazwiska Uczestnika oraz jego wszystkich pozostałych, niezbędnych danych,

3. Organizator ustala limit Uczestników na 1500 osób. Może on zostać zwiększony o czym decyduje organizator. 

4. O udziale Uczestników w biegu decyduje termin wniesienia opłaty startowej oraz dostępność pakietów startowych.

5. Limit startujących może ulec zmianie i będzie wówczas dostosowany do wytycznych rządowych związanych z epidemią, przewidzianych na dzień zawodów.
O zmianach
organizator poinformuje na stronie internetowej biegu. 

6. Zgłoszenia internetowe będą otwarte do dnia poprzedzającego otwarcie biura zawodów do godz. 22.00 pod warunkiem dostępności pakietów startowych. Zapisy Uczestników będą możliwe w dniach otwarcia biura zawodów pod warunkiem ich dostępności, o czym organizator poinformuje na swoich kanałach: Facebook – Bieg Kobiet Zawsze PierWsi, wysyłając e-mail lub publikując informacje na stronie www.

7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi (W oparciu o art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Uczestnikom nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi).

8. Poprzez dokonanie opłaty Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

9. Tylko zgłoszenie OPŁACONE są wiążące. Oznacza to, że osoby zapisane, ale NIE OPŁACONE nie są brane pod uwagę przy weryfikacji listy startowej. O skuteczności zgłoszenia decyduje jego opłacenie przed wyczerpaniem limitu Uczestników – zgłoszenia dokonane przed wyczerpaniem limitu, ale opłacone po jego wyczerpaniu, nie będą brane pod uwagę. Koszty związane z ich zakupem, zostaną w tej sytuacji zwrócone Uczestnikowi. 

10. Przepisywanie pakietu startowego i zmiana danych na inną osobę, jest możliwe nieprzekraczalnie na 20 dni przed otwarciem biura zawodów i musi zostać zgłoszone do Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail: kontakt@kobietawbiegu.pl. Po tym terminie nie będzie możliwości przepisania pakietów. Rozliczenie za zakup pakietu startowego odbywa się między Uczestnikami.

11. O chęci przepisania pakietu należy poinformować Organizatora drogą e-mail: kontakt@kobietawbiegu.pl przekazując w treści wiadomości pełne dane nowego uczestnika takie jak:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • kontakt telefoniczny,
 • kontakt e-mail,
 • adres dostawy i numer paczkomatu (niezbędne na wypadek odwołania biegu rzeczywistego i konieczności rozsyłania pakietów kurierem),
 • kontakt do osoby, którą w razie wypadku mamy poinformować,
 • klub (opcjonalnie).

Informacje o rezygnacji z pakietu i przekazania go na rzecz innego Uczestnika wysyła dotychczasowy właściciel pakietu startowego, który odsprzedaje swój pakiet startowy.

12. Przy przepisaniu pakietu startowego nie ma możliwości zamiany rozmiaru koszulki.

13. Do 31.08.2023 Uczestnik ma prawo do zmiany rozmiaru wybranej koszulki podając te informacje Organizatorowi przez wiadomość email: kontakt@kobietawbiegu.pl

14. Do 31.08.2023 Uczestnik ma prawo do zmiany błędnie wprowadzonych danych w swoim zamówieniu podając te informacje Organizatorowi przez wiadomość
e-mail: kontakt@kobietawbiegu.pl

15. Do 31.08.2023 Uczestnik ma prawo przepisać swój  pakiet na bieg w formie wirtualnej organizowany 22.10.2023 informując organizatora drogą e-mail: kontakt@kobietawbiegu.pl przekazując w treści wiadomości dane: 

 • numer zamówienia,
 • imię i nazwisko,
 • kontakt telefoniczny,
 • kontakt e-mail,
 • adres dostawy i numer paczkomatu – jest to niezbędne do wysyłki pakietu startowego
 • klub (opcjonalnie).

  VIII. OPŁATA STARTOWA – RODZAJE PAKIETÓW / TERMINY OPŁAT

  1. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w imprezie. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych imprezy.

  RODZAJE PAKIETÓW STARTOWYCH:

  1. Dostępne są do wyboru trzy rodzaje pakietów startowych:

  • podstawowy bez koszulki,
  • podstawowy z koszulką,
  • podstawowy z koszulką premium,
  • dodatkowo do każdego z pakietów można domówić książkę – Poradnik o zdrowiu kobiet,
  • każdy pakiet startowy zawiera numer startowy bezzwrotny z chipem do pomiaru czasu, oraz wodę mineralną otrzymywaną po przekroczeniu linii mety. 

  2. Pakiet podstawowy i premium, zawierają:

  • medal pamiątkowy, który Uczestnik otrzymuje po przekroczeniu linii mety,
  • koszulkę techniczną (podstawową lub premium),
  • numer startowy,
  • pomiar czasu,
  • pełnowartościowe podarunki od naszych partnerów. 

  3. Pakiet podstawowy bez koszulki zawiera:

  • medal pamiątkowy, który Uczestnik otrzymuje po przekroczeniu linii mety,
  • numer startowy,
  • pomiar czasu. 

  4. Organizator ma prawo w dowolnym momencie umieścić logo partnera na koszulce, pod warunkiem, że nie zmienia ono bazowego printu koszulki premium czy podstawowej. 

  5. CENNIK PAKIETÓW STARTOWYCH

   Dla zamówień w dniach 14.06 – 30.06.2023 (do godz. 22:00)

  • pakiet bez koszulki – 49 zł
  • pakiet z koszulką podstawową – 69 zł

  • pakiet z koszulką premium – 119 zł

  • domówienie poradnika – 39,90 zł

   Dla zamówień w dniach 1.07 – 31.07.2023 (do godz. 22:00)

  • pakiet bez koszulki – 59 zł
  • pakiet z koszulką podstawową – 79 zł

  • pakiet z koszulką premium – 129 zł

  • domówienie poradnika – 45 zł


   Dla zamówień w dniach: 1.08 – 3.09.2023 (do godz. 22:00)

  • pakiet bez koszulki – 65 zł
  • pakiet z koszulką podstawową – 85 zł

  • pakiet z koszulką premium – 135 zł

  • domówienie poradnika – 45 zł  

  Dla zamówień w dniach: 4.09 – 29.09 (do godz. 22:00)

  • pakiet bez koszulki – 69 zł
  • pakiet z koszulką podstawową – 89 zł

  • pakiet z koszulką premium – 139 zł

  • domówienie poradnika – 45 zł  

  Dla zamówień realizowanych w biurze zawodów w dniach: 30.09 – 1.10.2023 

  • pakiet bez koszulki – 80 zł

  • pakiet z koszulką podstawową – 100 zł

  • pakiet z koszulką premium – 150 zł

  • poradnik – 45 zł  

  UWAGA: W dniach zmiany cen opłat startowych od godz. 22:00 do godz. 24:00 będę odbywać się tzw. prace serwisowe. Zamawianie pakietów startowych może  potrwać chwilę dłużej. 

  TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ:

  Zgłoszenia internetowe będą otwarte do dnia poprzedzającego otwarcie biura zawodów do godz. 22.00 pod warunkiem dostępności pakietów startowych. Zapisy Uczestników będą możliwe w dniach otwarcia biura zawodów pod warunkiem ich dostępności, o czym Organizator poinformuje w swoich kanałach: Facebook – Bieg Kobiet Zawsze PierWsi, wysyłając e-mail, publikując także informacje na stronie www.

  IX. PUNKT MEDYCZNY i NAWADNIANIA

  1. Ratownik medyczny będzie znajdował się przy starcie / mecie podczas zawodów. 

  2. Na miejscu obecna będzie karetka pogotowia do nagłej dyspozycji.

  2. Punkt nawadniania będzie znajdował się przy starcie / mecie podczas zawodów.

  X. UBEZPIECZENIE i KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCEGO ZDROWIA UCZESTNICZKI:

  1. Bieg ubezpiecza organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.

  2. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupiły stosowne ubezpieczenie.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu, zatrudnionemu przez organizatora, do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania.

  4. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w biegu. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.

  5. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie.

  6. Przekazanie organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydowała się podjąć to ryzyko, startując wyłącznie na własną odpowiedzialność.

  7. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę organizatora.

  8. Uczestnik deklaruje, że zwróci organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestniczki i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony organizatora.

  XI. KLASYFIKACJE I POMIAR CZASU:

  1. Klasyfikacja OPEN, czas brutto dla pierwszych trzech zawodniczek. 

  2. Klasyfikacja wiekowa:

  • 14 – 29 lat
  • 30 – 39 lat
  • 40 – 49 lat
  • 50 – 59 lat
  • 60 i więcej lat

  3. Brany jest pod uwagę rezultat czasu netto, a dla pierwszych trzech zawodniczek OPEN rezultat czasu brutto.

  4. Kategoria OPEN i kategorie wiekowe nie dublują się.

  5. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu mierzony za pomocą chipa znajdującego się przy numerze startowym. 

  6. Pomiar czasu obsługuje firma Plus Timing. 

  XII. NAGRODY

  1. 3 panie – klasyfikacja OPEN. Osoby dekorowane w grupie biegowej  w kat. OPEN, nie będą nagradzane w kategoriach wiekowych.

  2. 15 pań –  zwyciężczyń poszczególnych kategorii otrzymuje nagrody rzeczowe za uzyskanie najwyższych czasów (miejsca 1-3). 

  3. Wszyscy Uczestnicy po przekroczeniu linii mety i pokonaniu dystansu otrzymają pamiątkowy medal. Wręczanie medalu bez spełnienia tego warunku nie jest możliwe. Organizator tym samym nie przewiduje wręczania medalu przy odbiorze pakietu startowego oraz rozsyłania go w późniejszym terminie. 

  4. Każda zawodniczka musi osobiście odebrać nagrodę na scenie podczas ceremonii lub do końca trwania imprezy, do godz. 14.00. Jeśli tego nie uczyni, nagroda przepada.

  XIII. PAKIET STARTOWY – ODBIORY

  1. Opłaty za pakiet startowy, koszty dojazdów, koszty związane z parkingiem oraz inne dodatkowe świadczenia o których nie ma mowy w regulaminie pokrywają Uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.

  2. Odbiór pakietu przez Uczestnika odbywa się w dniach otwarcia biura zawodów o czym traktuje punkt III niniejszego regulaminu. Pakiety startowe wydawane są na podstawie wniesionej opłaty startowej. Uczestnik ma obowiązek okazać przy weryfikacji: dowód osobisty bądź inny dokument ze zdjęciem, tj prawo jazdy, paszport, legitymacja.

  3. Odbieranie pakietów startowych jest możliwe tylko w dniach i godzinach otwarcia biura zawodów, co oznacza, że organizator nie wydaje pakietów startowych w innym czasie. 

  UWAGA: Uczestnik w biurze zawodów jest zobowiązany podpisać OŚWIADCZENIE o STANIE ZDROWIA. OŚWIADCZENIE można pobrać, wydrukować, podpisać i przynieść do biura zawodów. Niniejsze oświadczenie będzie można podpisać także na miejscu. POBIERZ OŚWIADCZENIE

  4. Odbieranie pakietu/ów za inną osobę bądź osoby jest możliwe pod warunkiem, że osoba odbierająca pakiet startowy w biurze zawodów przy weryfikacji zawodnika, poda imię i nazwisko oraz datę urodzenia osoby/osób za którą/e odbiera pakiet/y.  Ponadto osoba odbierająca pakiet w imieniu innej osoby, musi okazać podpisane przez zawodnika za którego odbiera pakiet OŚWIADCZENIE o STANIE ZDROWIA i UPOWAŻNIENIE. Do pobrania tu: UPOWAŻNIENIE

  XIV. DYSKWALIFIKACJE:

  1. Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany z zakazem startu włącznie jeśli będzie zachowywał się w sposób niewłaściwy, używał wulgaryzmów, przemocy wobec innych uczestników imprezy lub organizatora.

  2. Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany z zakazem startu włącznie jeśli będzie pod wpływem alkoholu lub innych odurzających środków.

  3. Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany z zakazem startu włącznie jeśli skróci trasę biegu.

  XV. KONTAKT DO osoby z ramienia ORGANIZATORA: e-mail: kontakt@kobietawbiegu.pl

  XVI. DANE OSOBOWE

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja w Biegu, KRS: 0000689002, NIP: 8862999336, ul. Reymonta 2/4, 58-303 Wałbrzych.

  2. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu Kobiet Zawsze Pier(w)si, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.

  3. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym regulaminem.

  4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

  5. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja regulaminu i zgłoszenie udziału w biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.

  6. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu Kobiet Zawsze Pier(w)si.

  7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.

  8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w biegu obejmuje publikację imienia i nazwiska uczestnika, nazwę klubu na liście startowej biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania biegu.

  9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

  XVII. REKLAMACJE 

  1. Reklamacje dotyczące PAKIETU STARTOWEGO. Wszelkie reklamacje z tym związane Uczestnik wnosi w dniach działania biura zawodów. Po odebraniu pakietu startowego powinien sprawdzić czy ten jest kompletny. Wszelkie nieprawidłowości związane z brakiem w pakiecie startowym, niewłaściwą koszulką lub innymi kwestiami niezgodnymi z ustaleniami, Uczestnik powinien zgłaszać na miejscu do kierownika biura zawodów obecnego w biurze zawodów. Po tym czasie reklamacje związane z pakietem startowym nie będą rozwiązywane.

  2. Reklamacje dotyczące POMIARU CZASU. Wszelkie reklamacje z tym związane Uczestnik ma prawo wnieść do 7 dni po imprezie. Może to zrobić za pomocą wiadomości e-mail na adres: kontakt@kobietawbiegu.pl podając przy tym swój numer startowy oraz imię i nazwisko. Organizator przekazuje zapytanie do firmy od pomiaru czasu i w ciągu 3 dni roboczych informacja zwrotna trafi do Uczestnika.

  3. Reklamacje dotyczące ORGANIZACJI i innych spraw. Wszelkie reklamacje z tym związane Uczestnik ma prawo wnieść do 10 dni po imprezie. Może to zrobić za pomocą kontaktu e-mail: kontakt@kobietawbiegu.pl / wiadomości na stronie Facebook imprezy. Organizator po zapoznaniu się ze sprawą odpowie na nią do 14 dni roboczych.

  XVIII. OBOSTRZENIA EPIDEMICZNE – ZASADY POSTĘPOWANIA

  1. W razie wystąpienia w dniu biegu takiego obowiązku lub dodatkowych obostrzeń związanych z zarażeniami COVID-19, Uczestnik może zostać zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia przed odbiorem pakietu startowego, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, jak również w ciągu określonej liczby dni nie posiadał kontaktu z osobami zarażonymi COVID-19.

  2. Organizator zastrzega prawo do zmiany ilości uczestników biegu, ze względu na możliwość wprowadzenia limitów Uczestników, na skutek występowania w naszym kraju stanu epidemii. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji o udziale w biegu decydować będzie kolejność dokonywanych zgłoszeń wraz z dokonaną opłatą.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo do własnej oceny sytuacji epidemiologicznej na podstawie bieżących obostrzeń sanitarnych i przepisów prawa, i wydanie na tej podstawie decyzji o odwołaniu lub przeprowadzeniu biegu na żywo.

  XIX. UWAGI KOŃCOWE:

  1. Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe.

  2. Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

  3. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność podpisując „oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność” przy odbiorze pakietu startowego.

  4. Numery startowe MUSZĄ być w czasie biegu widoczne i przypięte do koszulki na klatce piersiowej.

  5. Uczestnicy nie są zobowiązani do biegu w koszulkach z otrzymanego w ramach wpisowego pakietu startowego.

  6. Uczestnicy schodzący z wyznaczonej trasy lub skracający będą zdyskwalifikowani.

  7. Zabrania się (pod groźbą dyskwalifikacji) biegu pod numerem startowym należącym do innej osoby.

  8. W sprawach spornych decyzje podejmuje organizator.

  9. Regulamin obowiązuje od dnia 14.06.2023. 

  Nasze strony wykorzystują pliki cookies (ciasteczka). Obiecujemy, że wszystkie są FIT :)
  Polityka Prywatności
  Jak wyłączyć ciasteczka
  AKCEPTUJĘ