Regulamin – Wirtualny Bieg Kids Run JESIEŃ 2024

I CEL i IDEA BIEGÓW

 • Popularyzacja aktywności fizycznej dzieci.
 • Popularyzacja biegania, jako formy rozrywki i zabawy przez sport.
 • Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia całej rodziny.

ORGANIZATOR: Fundacja w Biegu, ul. Reymonta 2/4, 58-303 Wałbrzych. Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000689002, NIP: 8862999336

WSPÓŁORGANIZATOR: Grupa Soname sp. z o. o., ul Reymonta 2/6, 58-303 Wałbrzych. Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000515508 NIP: 8862983878

II TERMIN I MIEJSCE

JESIEŃ 2024 start 20.10.2024 / GDZIEKOLWIEK (forma wirtualnego uczestnictwa) 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty. Rodzic/opiekun prawny zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie takiej informacji na stronie internetowej organizatora www.kobietawbiegu.pl oraz za pomocą wiadomości e-mail. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do uczestnika.

III. ZASADY OGÓLNE WIRTUALNEGO BIEGU

1. Uczestnicy z uwagi na wirtualną formułę startują w wydarzeniu indywidualnie bądź w grupie, bez względu na swoje miejsce zamieszkania wybranego dnia.

2. Zostały stworzone 4 kategorie wiekowe, dopasowane do wieku dziecka:

 • minimum 100 m – roczniki 2020 – 2019  (wiek 4, 5 lat) MOTYLKI
 • minimum 200 m – roczniki 2018 – 2017  (wiek 6, 7 lat) PSZCZÓŁKI
 • minimum 300 m – rocznik 2016 – 2015  (wiek 8, 9 lat) BIEDRONKI
 • minimum 400 m – roczniki 2014, 2013, 2012  (wiek 10, 11, 12 lat) MRÓWKI

Można dopasować dystans według propozycji poniżej, lub samodzielnie go wydłużyć. 

3. Start wysyłania zamówionych pakietów rozpocznie się od 23.09.2024. Przygotowanie przesyłek kurierskich z pakietami startowymi wraz z ich nadaniem będzie następować w kolejności od tych zamówionych najwcześniej. Zgłoszenia opłacone po 23.09.2024 zostaną doręczone najdalej w ciągu kolejnych 20 dni roboczych od zapisania się. Organizator zrobi wszystko co możliwe, aby pakiety zostały doręczone jak najszybciej i przed datą planowanego biegu, tj. 20.10.2024. 

4. Rodzic/opiekun prawny nie ma obowiązku raportowania udziału Uczestnika biegu w wydarzeniu. Może jednak podzielić się jego startem za pośrednictwem publikacji posta na stronie wydarzenia na Facebooku lub/i Instagramie oznaczając wpis hasztagiem: #biegkobiet 

5. Wszystkie bieżące informacje na temat imprezy będą pojawiać się na:

6. Oficjalnym hasztagiem imprezy jakim należy się posługiwać na kanałach social media jest: #biegkobiet 

IV OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W wydarzeniu mogą brać udział dzieci do 12 roku życia bez względu na płeć, których rodzice/prawni opiekunowie wnieśli opłatę startową.

2. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika biegu  wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i akceptuje jego wszystkie zasady.

3. Udział Uczestnika  w wydarzeniu odbywa się na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w wydarzeniu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa biegu.

4. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w środkach masowego przekazu (lista startowa) oraz na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy rodzica/ opiekuna prawnego informacji marketingowych i organizacyjnych.

5. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika biegu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika. Rodzic/opiekun prawny udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku Uczestnika biegu na wszystkich polach eksploatacji.

V ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

1. Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://bieg.kobietawbiegu.pl/produkt/kids-run-wirtualnie z możliwością opłaty za pakiet startowy i jego doręczenie przez elektroniczny system płatności.

2. Rodzic/opiekun prawny może dokonać wpłaty w imieniu innych Uczestników biegu pod warunkiem wpisania w zgłoszeniu elektronicznym imienia i nazwiska Uczestnika oraz jego wszystkich pozostałych, niezbędnych danych.

3. Organizator ustala limit 500 pakietów.

4. O udziale Uczestników w biegu decyduje termin wniesienia opłaty startowej oraz dostępność pakietów startowych.

5. Limit dostępnych pakietów startowych może ulec zmianie o czym Organizator poinformuje na stronie internetowej biegu https://bieg.kobietawbiegu.pl/kids-run/

6. Zgłoszenia internetowe będą otwarte od dnia 23.06.2024 od godziny 19.00 do dnia 31.10.2024 do godz. 24:00.

7. Rodzic/opiekun prawny, który zamówił i opłacił pakiet startowy dla dziecka po 23.06.2024 otrzyma pakiet startowy do 20 dni roboczych od momentu zapisania się.

8. Poprzez dokonanie opłaty rodzic/opiekun prawny potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

9. Tylko zgłoszenie OPŁACONE są wiążące. Oznacza to, że osoby zapisane, ale NIE OPŁACONE nie są brane pod uwagę przy weryfikacji listy startowej. O skuteczności zgłoszenia decyduje jego opłacenie przed wyczerpaniem się ilości pakietów.

10. Rodzic/opiekun prawny  może zgłosić chęć wymiany rozmiaru koszulki przed jej doręczeniem podając te informacje Organizatorowi przez wiadomość email: kontakt@kobietawbiegu.pl Organizator jednak nie gwarantuje możliwości zamiany. Każdą prośbę będzie rozważał indywidualnie.

VI. OPŁATA STARTOWA  / CENY PAKIETÓW / TERMINY OPŁAT

1. Opłata startowa jest opłatą za wykupienie pakietu startowego i za jego dostarczenie przesyłką kurierską.

2. Dostępne są do wyboru dwa rodzaje pakietów startowych:

 • podstawowy bez koszulki,
 • premium z koszulką. 

3. OPŁATA STARTOWA

Dla zamówień w dniach: 23.06 – 28.07.2024 (do godz. 22:00)

 • pakiet podstawowy bez koszulki – 34 zł
 • pakiet premium z koszulką – 50 zł

Dla zamówień w dniach: 29.07 – 25.08.2024 (do godz. 22:00)

 • pakiet podstawowy bez koszulki – 39 zł
 • pakiet premium z koszulką – 55 zł

Dla zamówień w dniach: 26.08 – 27.09 (do godz. 22:00)

 • pakiet podstawowy bez koszulki – 43 zł
 • pakiet podstawowy z koszulką – 59 zł

Dla zamówień w dniach: 28.09 – 31.10.2024

 • pakiet podstawowy bez koszulki – 49 zł
 • pakiet podstawowy z koszulką – 65 zł


UWAGA: W dniach zmiany cen opłat startowych od godz. 22:00 do godz. 24:00 będę odbywać się tzw. prace serwisowe. Zamawianie pakietów startowych może  potrwać chwilę dłużej. 

4. OPŁATA ZA DORĘCZENIE PAKIETU PRZESYŁKĄ KURIERSKĄ

MOŻLIWE OPCJE WYBORU i OPŁATA:
a) przesyłka KURIERSKA INPOST – 13,50 zł
b) doręczenie za pomocą InPost do paczkomatu – 11,50 zł
c) opłata za przesyłkę poleconą ZAGRANICZNĄ na terenie UE + USA – 35 zł

5. NIEODEBRANIE PRZESYŁKI W TERMINIE

Po zgłoszeniu takiej prośby przez wiadomość e-mail i wniesieniu opłaty w wysokości 20 zł istnieje możliwość ponownego nadania pakietu. Prośby będą realizowane do 30.05.2024. Po tym czasie ponowne nadania nie będą realizowane.

VII. PRZEPISANIE PAKIETU NA BIEG STACJONARNY

1.Do 31.08.2024 rodzic/opiekun prawny Uczestnika biegu, ma prawo przepisać pakiet na bieg w formie live w Poznaniu organizowany 20.10.2024. Warunkiem przepisania jest dostępność pakietów startowych. Aby dokonać przepisania pakietu, prosimy o skontaktowanie się z organizatorem za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kontakt@kobietawbiegu.pl. W treści wiadomości proszę przekazać niezbędne dane:

 • numer zamówienia,
 • datę urodzenia,
 • imię i nazwisko,
 • kontakt telefoniczny,
 • kontakt e-mail,
 • klub (opcjonalnie).

VIII. ZWROT OPŁATY – REZYGNACJA Z PAKIETU 

1. Opłata podlega zwrotowi pod warunkiem, że pakiet nie został wysłany. Podstawą do zwrotu środków jest przesłania takiej informacji na maila:  kontakt@kobietawbiegu.pl wraz z podaniem numeru zamówienia. Zwrot środków nastąpi do 7 dni roboczych od momentu wysłania takiej informacji. 

2. Przedmiotem świadczenia jest rzecz (pakiet startowy) wyprodukowana według indywidualnej specyfikacji uczestnika jaką zadeklarował poprzez formularz kontaktowy. 

IX UBEZPIECZENIE i KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKA

1Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w wydarzeniu.

2. Uczestnik startuje wyłącznie na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego i to rodzic/ opiekun prawny ponosi związane z tym ryzyko.

3. Rodzic/ opiekun prawny Uczestnika przyjmuje do wiadomości, że udział w wydarzeniu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie.

4. Zgłoszenie oraz dokonanie opłaty za pakiet startowy oznacza, że rodzic/ opiekun prawny rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem Uczestnika  w wydarzeniu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, a Uczestnik bierze udział w biegu wyłącznie na jego odpowiedzialność.

5. Rodzic/ opiekun prawny Uczestnika oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.

X KLASYFIKACJE i POMIAR CZASU 

1. Uczestnicy nie mają pomiaru czasu.

2. Nie ma klasyfikacji Uczestników

XI. DYSKWALIFIKACJE

Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany i wykreślony z listy startowy jeśli na forum będzie zachowywał się w sposób niewłaściwy, używał wulgaryzmów, działał na szkodę przebiegu wydarzenia przy użyciu social media oraz innych platform elektronicznych. 

XII. KONTAKT DO OSOBY Z RAMIENIA ORGANIZATORA:

e-mail: kontakt@kobietawbiegu.pl 

XIII. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Grupa Soname sp. z o. o., ul Reymonta 2/6, 58-303 Wałbrzych. Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000515508 NIP: 8862983878.

2. Dane osobowe uczestników wydarzenia będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu Kobiet Zawsze Pier(w)si, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.

3. Dane osobowe uczestników wydarzenia będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.

4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

5. Podstawę przetwarzania danych osobowych Uczestników stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.

6. Rodzicom/ opiekunom prawnym przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi  udział w Biegu Kobiet Zawsze Pier(w)si 2021.

7. Rodzicom/ opiekunom prawnym przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.

8. Przetwarzanie danych o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w wydarzeniu obejmuje także publikację imienia i nazwiska dziecka na dostępnej liście startowej.

9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.

 IX REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje rodzic/ opiekun prawny Uczestnika wynosi do 7 dni od daty odebrania pakietu startowego. Po odebraniu pakietu startowego powinien sprawdzić czy ten jest kompletny. Wszelkie nieprawidłowości związane z brakiem w pakiecie startowym, niewłaściwą koszulką lub innymi kwestiami niezgodnymi z ustaleniami, Rodzic/opiekun prawny zgłasza za pomocą wiadomości e – mail: kontakt@kobietawbiegu.pl  

X. UWAGI KOŃCOWE

1. Wszystkich Uczestników obowiązuje Regulamin. Dokonując zgłoszenia Rodzic/opiekun prawny oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i przyjmują jego zapisy zobowiązując się do ich respektowania.

2. Uczestnicy nie są zobowiązani do biegu w koszulkach z otrzymanego w ramach wpisowego pakietu startowego.

3.Organizator wystawia fakturę na podstawie zgłoszenia tego za pomocą wiadomości e-mail na adres: kontakt@kobietawbiegu.pl Rodzic/opiekun prawny powinien podać dane do faktury oraz numer zamówienia.

 

 

Nasze strony wykorzystują pliki cookies (ciasteczka). Obiecujemy, że wszystkie są FIT :)
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć ciasteczka
AKCEPTUJĘ