Regulamin Biegu Kids Run w Poznaniu Jesień 2024 

I CEL i IDEA BIEGÓW

 • Popularyzacja aktywności fizycznej dzieci.
 • Popularyzacja biegania, jako formy rozrywki i zabawy przez sport.
 • Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia całej rodziny.

ORGANIZATOR: Fundacja w Biegu, ul. Reymonta 2/4, 58-303 Wałbrzych. Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000689002, NIP: 8862999336.

WSPÓŁORGANIZATOR: Grupa Soname sp. z o. o., ul Reymonta 2/6, 58-303 Wałbrzych. Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000515508 NIP: 8862983878.

II TERMIN imprezy: 29.09.2024

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty. Rodzic/opiekun prawny zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie takiej informacji na stronie internetowej organizatora oraz za pomocą wiadomości e-mail. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.

2. Rodzic/ opiekun prawny w dniu i godzinach wskazanych w regulaminie, w ramach opłaty startowej, otrzyma możliwość odbioru pakietu startowego Uczestnika biegu. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie. Brak odbioru pakietu przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika biegu nie uprawnia go do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora.

3. Uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal, który jest formą nagrody za przekroczenie linii mety i pokonanie dystansu biegu. Wręczanie medalu bez spełnienia tego warunku nie jest możliwe. Organizator tym samym nie przewiduje wręczania medalu przy odbiorze pakietu startowego oraz rozsyłania go w późniejszym terminie.

III. BIURO ZAWODÓW, ul. Wiankowa 3 w Poznaniu (nad jeziorem Malta). 

 • w sobotę 28.09.2024 w godz. 12:00 – 19:00 (BUDYNEK POSiR przy budynku z TELEBIMEM),
 • w niedzielę 29.09.2024  w godz. 8:30 – 11:00 (MIEJSCE STARTU I METY przy trybunach). 

  IV PROGRAM IMPREZY

  🔹 godz. 08:30 – otwarcie biura zawodów

  🔹 godz. 11:00 – zamknięcie biura zawodów

  🔹 godz. 10:20 – rozgrzewka 

  🔹 godz. 10:30 – start KIDS RUN 

  V DYSTANS, GODZINY STARTU, POMIAR CZASU, LIMIT CZASU:

  1Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania jest uzależniony od wieku Uczestników.

  • minimum 100 m – roczniki 2020 – 2019  (wiek 4, 5 lat) MOTYLKI
  • minimum 200 m – roczniki 2018 – 2017  (wiek 6, 7 lat) PSZCZÓŁKI
  • minimum 300 m – rocznik 2016 – 2015  (wiek 8, 9 lat) BIEDRONKI
  • minimum 400 m – roczniki 2014, 2013, 2012  (wiek 10, 11, 12 lat) MRÓWKI

  W przypadku gdy w danej kategorii zgłoszonych będzie mniej niż 3 osoby, Uczestnicy zostaną przeniesieni do kategorii wyższej lub niższej. O przeniesieniu decyduje Organizator.

  2. Godziny startu: 

  • 10:30 – start Motylków
  • 10:40 – start Pszczółek
  • 10:50 – start Biedronek
  • 11:00 – start Mrówek

  3. Uczestnicy biegu nie mają pomiaru czasu.

  4. Uczestnicy biegu nie mają limitu czasu.

  VI WARUNKI UCZESTNICTWA

  1.  Prawo startu mają dzieci w wieku od 4 do 12 roku życia.

  2. Warunkiem udziału w biegu jest:

  a. wyrażenie przez rodzica/opiekuna prawnego zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu i tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania;

  b. udział w biegu odbywa na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach;

  c. Uczestnik biegu pokonuje dystans samodzielnie, wejście rodzica na trasę biegu odbywa się w wyjątkowych sytuacjach, o czym decyduje Organizator. Wyjątek stanowi start dzieci niepełnosprawnych, których na trasie wspomaga rodzic / opiekun / asystent. 

  d. wszyscy Uczestnicy biegu zobowiązani są do okazania zgody przy odbieraniu pakietów startowych na udział w biegu z podpisem rodzica/ opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność OŚWIADCZENIE DO POBRANIA.

  e. dokonanie zgłoszenia na zasadach określonych w kolejnym punkcie VII niniejszego regulaminu;

  f.
  poddanie się weryfikacji w biurze zawodów (okazanie dowodu tożsamości lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość rodzica/opiekuna prawnego);

  g. wyrażenie zgody przez rodzica/ opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych. w tym na zamieszczanie tych danych w środkach masowego przekazu (lista startowa) i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy rodzica/ opiekuna prawnego informacji marketingowych i organizacyjnych;

  h. wyrażenie zgody przez rodzica/ opiekuna prawnego na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Rodzic/ opiekun prawny udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku uczestnika biegu na wszystkich polach eksploatacji;

  i. przestrzeganie porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników biegu. Organizator ma prawo usunąć z terenu biegu osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg biegu lub zachowują się niezgodnie z regulaminem;

  j. ze względów bezpieczeństwa w biegach zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników.

  VII. ZGŁOSZENIA/PRZEPISANIE PAKIETU/LIMIT ZAWODNIKÓW

  1. Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej z możliwością opłaty za bieg poprzez elektroniczny system płatności oraz w biurze zawodów pod warunkiem, że pakiety startowe będą dostępne.

  2. Rodzic/opiekun prawny może dokonać wpłaty w imieniu innych Uczestników biegu pod warunkiem wpisania w zgłoszeniu elektronicznym imienia i nazwiska Uczestnika oraz jego wszystkich pozostałych, niezbędnych danych.

  3. Organizator ustala limit 150 uczestników. Może on ulec zwiększeniu o czym decyduje Organizator. 

  4. O udziale Uczestników w biegu decyduje termin wniesienia opłaty startowej oraz dostępność pakietów startowych.

  5. Limit startujących może ulec zmianie i będzie wówczas dostosowany do wytycznych rządowych związanych z epidemią, przewidzianych na dzień zawodów. O zmianach organizator poinformuje na stronie internetowej biegu.

  6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi (W oparciu o art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta rodzicom/ opiekunom prawnym nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi).

  7. Poprzez dokonanie opłaty rodzic/opiekun prawny potwierdza, że Uczestnik biegu zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  8. Tylko zgłoszenie OPŁACONE są wiążące. Oznacza to, że osoby zapisane, ale NIE OPŁACONE nie są brane pod uwagę przy weryfikacji listy startowej. O skuteczności zgłoszenia decyduje jego opłacenie przed wyczerpaniem limitu Uczestników – zgłoszenia dokonane przed wyczerpaniem limitu, ale opłacone po jego wyczerpaniu, nie będą brane pod uwagę. Koszty związane z ich zakupem, zostaną w tej sytuacji zwrócone. 

  9. Przepisywanie pakietu startowego i zmiana danych na inną osobę, jest możliwe nieprzekraczalnie na 20 dni przed otwarciem biura zawodów i musi zostać zgłoszone do Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail: kontakt@kobietawbiegu.pl. Po tym terminie nie będzie możliwości przepisania pakietów. Rozliczenie za zakup pakietu startowego odbywa się między Uczestnikami.

  10. O chęci przepisania pakietu rodzic/opiekun prawny informuje organizatora drogą e-mail: kontakt@kobietawbiegu.pl przekazując w treści wiadomości pełne dane nowego Uczestnika takie jak: 

  • imię i nazwisko Uczestnika,
  • data urodzenia uczestnika,
  • imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego,
  • kontakt telefoniczny rodzica / opiekuna prawnego,
  • kontakt e-mail rodzica / opiekuna prawnego,
  • kontakt do osoby, którą w razie wypadku mamy poinformować,
  • klub (opcjonalnie).

  Informacje o rezygnacji z pakietu i przekazania go na innego uczestnika, wysyła dotychczasowy właściciel pakietu startowego, tj. rodzic / opiekun prawny który odsprzedaje swój pakiet startowy.

  11. Przy przepisaniu pakietu startowego nie ma możliwości zamiany rozmiaru koszulki.

  12. Do 31.08.2024 rodzic/opiekun prawny ma prawo do zmiany rozmiaru koszulki podając te informacje Organizatorowi przez wiadomość e-mail: kontakt@kobietawbiegu.pl

  13. Do 31.08.2024 rodzic/opiekun prawny ma prawo do zmiany błędnie wprowadzonych danych w swoim zamówieniu podając te informacje Organizatorowi przez wiadomość e-mail: kontakt@kobietawbiegu.pl

  14. Do 31.08.2024 rodzic / opiekun prawny ma prawo przepisać pakiet Uczestnika na bieg w formie wirtualnej organizowany 20.10.2024 informując organizatora drogą e-mail: kontakt@kobietawbiegu.pl przekazując w treści wiadomości dane: 

  • numer zamówienia,
  • imię i nazwisko Uczestnika,
  • imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego
  • kontakt telefoniczny rodzica / opiekuna prawnego,
  • kontakt e-mail rodzica / opiekuna prawnego,
  • adres dostawy i numer paczkomatu – jest to niezbędne do wysyłki pakietu startowego,
  • klub (opcjonalnie).

  VIII. OPŁATA STARTOWA – RODZAJE PAKIETÓW / TERMINY OPŁAT

  1. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w imprezie. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych imprezy.

  2. RODZAJE PAKIETÓW STARTOWYCH:

  Dostępne są do wyboru dwa rodzaje pakietów startowych:

  • podstawowy bez koszulki,
  • premium z koszulką.

  Każdy pakiet startowy zawiera numer startowy, oraz medal i wodę mineralną otrzymywaną po przekroczeniu linii mety.

  3. CENNIK PAKIETU STARTOWEGO 

  Dla zamówień w dniach: 23.06 – 28.07.2024 (do godz. 22:00)

  • pakiet podstawowy bez koszulki – 39 zł
  • pakiet premium z koszulką – 55 zł

  Dla zamówień w dniach: 29.07 – 25.08.2024 (do godz. 22:00)

  • pakiet podstawowy bez koszulki – 43 zł
  • pakiet premium z koszulką – 59 zł

  Dla zamówień w dniach: 26.08 – 27.09.2024 (do godz. 22:00)

  • pakiet podstawowy bez koszulki – 49 zł
  • pakiet podstawowy z koszulką – 65 zł

  Dla zamówień realizowanych w biurze zawodów w dniach: 28 – 29.09.2024

  • pakiet podstawowy bez koszulki – 55 zł
  • pakiet podstawowy z koszulką – 70 zł

  UWAGA: W dniach zmiany cen opłat startowych od godz. 22:00 do godz. 24:00 będę odbywać się tzw. prace serwisowe. Zamawianie pakietów startowych może  potrwać chwilę dłużej. 

  IX PUNKT MEDYCZNY i NAWADNIANIA 

  1. Ratownik medyczny będzie znajdował się przy starcie/mecie podczas zawodów.

  2. Na miejscu obecna będzie karetka pogotowia do nagłej dyspozycji.

  3. Punkt nawadniania będzie znajdował się przy starcie/mecie podczas zawodów.

  X UBEZPIECZENIE i KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCEGO ZDROWIA UCZESTNIKA:

  1. Bieg ubezpiecza organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.

  2. Rodzicom/ opiekunom prawnym doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie dla Uczestnika biegu.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu, zatrudnionemu przez organizatora, do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Rodzic/ opiekun prawny wyraża zgodę na powyższe działania.

  4. Rodzic/opiekun prawny jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w biegu. Uczestnik startuje wyłącznie na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego i ponosi związane z tym ryzyko.

  5. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie.

  6. Przekazanie organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że rodzic/ opiekun prawny rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem dziecka w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, a dziecko staruje wyłącznie na jego odpowiedzialność.

  7. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika biegu oświadcza, że nie będzie działał na szkodę organizatora.

  8. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika biegu deklaruje, że zwróci organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestniczki i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony organizatora.

  XI KLASYFIKACJE i POMIAR CZASU:

  1. Uczestnicy biegu nie mają pomiaru czasu.

  2. Nie ma klasyfikacji Uczestników biegu.

   XII. NAGRODY

   Każdy Uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal po przekroczeniu linii mety.

   XIII. PAKIET STARTOWY – ODBIORY

   1. Opłaty za pakiet startowy, koszty dojazdów, koszty związane z parkingiem oraz inne dodatkowe świadczenia o których nie ma mowy w regulaminie pokrywają Rodzice/opiekunowie prawni Uczestników biegu imprezy lub organizacje delegujące.

   2. Odbiór pakietu przez rodzica/opiekuna prawnego odbywa się w dniach otwarcia biura zawodów o czym traktuje punkt III niniejszego regulaminu. Pakiety startowe wydawane są na podstawie wniesionej opłaty startowej. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek okazać przy weryfikacji: dowód osobisty bądź inny dokument ze zdjęciem, tj prawo jazdy, paszport, legitymacja.

   3. Odbieranie pakietów startowych jest możliwe tylko w dniach i godzinach otwarcia biura zawodów, co oznacza, że organizator nie wydaje pakietów startowych w innym czasie. UWAGA: Rodzic/opiekun prawny w biurze zawodów jest zobowiązany podpisać OŚWIADCZENIE o STANIE ZDROWIA dziecka. OŚWIADCZENIE można pobrać, wydrukować, podpisać i przynieść do biura zawodów. Niniejsze oświadczenie będzie można podpisać także na miejscu. OŚWIADCZENIE DO POBRANIA

   4. Odbieranie pakietu/ów za innego rodzica/opiekuna prawnego jest możliwe pod warunkiem, że rodzic/opiekun prawny odbierający pakiet startowy w biurze zawodów przy weryfikacji zawodnika, poda imię i nazwisko oraz datę urodzenia osoby/osób za którą/e odbiera pakiet/y. Ponadto rodzic/opiekun prawny odbierający pakiet w imieniu innego rodzica/opiekuna prawnego, musi okazać podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego zawodnika za którego odbiera pakiet OŚWIADCZENIE o STANIE ZDROWIA i UPOWAŻNIENIE. Do pobrania tu: UPOWAŻNIENIE

   5. KONTAKT DO osoby z ramienia ORGANIZATORA: e-mail: kontakt@kobietawbiegu.pl

   XVI. DANE OSOBOWE

   1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja w Biegu, KRS: 0000689002, NIP: 8862999336, ul. Reymonta 2/4, 58-303 Wałbrzych.

   2. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu Kobiet Zawsze Pier(w)si, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.

   3. Dane osobowe Uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym regulaminem.

   4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

   5. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja regulaminu i zgłoszenie udziału w biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.

   6. Rodzicom/ opiekunom prawnym przysługują prawa do:

   a) dostępu do danych,

   b) sprostowania danych,

   c) usunięcia danych,

   d) ograniczenia przetwarzania danych,

   e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu Kobiet Zawsze Pier(w)si.

   7. Rodzicom/ opiekunom prawnym przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.

   8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w biegu obejmuje publikację imienia i nazwiska uczestnika, nazwę klubu na liście startowej biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania biegu.

   9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

   XVII. REKLAMACJE

   1. Reklamacje dotyczące PAKIETU STARTOWEGO. Wszelkie reklamacje z tym związane rodzic/ opiekun prawny wnosi w dniach działania biura zawodów. Po odebraniu pakietu startowego powinien sprawdzić czy ten jest kompletny. Wszelkie nieprawidłowości związane z brakiem w pakiecie startowym, niewłaściwą koszulką lub innymi kwestiami niezgodnymi z ustaleniami, Rodzic/opiekun prawny powinien zgłaszać na miejscu do kierownika biura zawodów obecnego w biurze zawodów. Po tym czasie reklamacje związane z pakietem startowym nie będą rozwiązywane.

   2. Reklamacje dotyczące ORGANIZACJI i innych spraw. Wszelkie reklamacje z tym związane rodzic/ opiekun prawny  ma prawo wnieść do 10 dni po imprezie. Może to zrobić za pomocą kontaktu e-mail: kontakt@kobietawbiegu.pl / wiadomości na stronie Facebook imprezy. Organizator po zapoznaniu się ze sprawą odpowie na nią do 14 dni roboczych.

   XVIII. OBOSTRZENIA EPIDEMICZNE – ZASADY POSTĘPOWANIA

   1. W razie wystąpienia w dniu biegu takiego obowiązku lub dodatkowych obostrzeń związanych z zarażeniami COVID-19, rodzic/ opiekun prawny  może zostać zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia przed odbiorem pakietu startowego, że według swojej najlepszej wiedzy, uczestnik biegu nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, jak również w ciągu określonej liczby dni nie posiadał kontaktu z osobami zarażonymi COVID-19.

   2. Organizator zastrzega prawo do zmiany ilości Uczestników biegu, ze względu na możliwość wprowadzenia limitów Uczestników, na skutek występowania w naszym kraju stanu epidemii. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji o udziale w biegu decydować będzie kolejność dokonywanych zgłoszeń wraz z dokonaną opłatą.

   3. Organizator zastrzega sobie prawo do własnej oceny sytuacji epidemiologicznej na podstawie bieżących obostrzeń sanitarnych i przepisów prawa, i wydanie na tej podstawie decyzji o odwołaniu lub przeprowadzeniu biegu na żywo.

   XIX. UWAGI KOŃCOWE:

   1. Biegi dzieci odbędą się bez względu na warunki pogodowe.

   2.  Numery startowe MUSZĄ być w czasie biegu widoczne i przypięte do koszulki na klatce piersiowej.

   3. Uczestnicy startują na odpowiedzialność rodzica/ opiekuna prawnego który podpisuje „oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność” przy odbiorze pakietu startowego.

   4. Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu przez rodzica/ opiekuna prawnego.

   5. Uczestnicy nie są zobowiązani do biegu w koszulkach z otrzymanego w ramach wpisowego pakietu startowego.

   6. W sprawach spornych decyzje podejmuje organizator.

   7. Regulamin obowiązuje od dnia 23.06.2024.

    

   Nasze strony wykorzystują pliki cookies (ciasteczka). Obiecujemy, że wszystkie są FIT :)
   Polityka Prywatności
   Jak wyłączyć ciasteczka
   AKCEPTUJĘ