43Regulamin konkursu „PIERSIOWA LIDERKA”

§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają: 

a) „Organizator” – organizator Konkursu: Fundacja w Biegu, z siedzibą przy ul. Reymonta 2/4, 58-303 Wałbrzych, NIP: 8862999336. 

b) „Konkurs” – konkurs „Piersiowa Liderka” prowadzony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

c) „Liderka drużyny” – osoba koordynująca i organizująca swoją drużynę zarówno na bieg kobiet w Poznaniu jak i wirtualnie w miejscu swojego zamieszkania.

d) „Komisja Konkursowa” – osoby oceniające zgłoszenia i prawidłowy przebieg Konkursu z ramienia Organizatora.

2. Fundatorem nagród jest firma Anita Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Rogowskiej 127C, 54-440 Wrocław, NIP: 8942836257.

3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem strony internetowej https://bieg.kobietawbiegu.pl/liderki i zostanie nagłośniony przez: www.facebook.com (www.facebook.com/bieg.kobiet.polska). 

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez serwis Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

5. Wszelkie informacje o Uczestniczkach udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora.

6. Nabór liderek organizujących swoje drużyny, trwa:

a) do dnia: 05.10 do godz. 24.00 drużyna zapisana na Bieg Kobiet Zawsze Pier(w)si w Poznaniu, (9.10) 

b) do dnia 30.10 do godz. 24.00 drużyna zapisana na Bieg Kobiet Zawsze Pier(w)si wirtualnie, (30.10)

7. Nad zapewnieniem prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia Laureatek Konkursu, które otrzymają tytuł „Piersiowej Liderki 22” czuwa „Komisja Konkursowa” powołana przez Organizatora. W jej skład wchodzą dwie osoby wyznaczone przez Organizatora.

§ 2. FORMALNE ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Drużyna składa się z minimum 5 pań (razem z liderką). 

2. Z danej drużyny może startować jedna liderka. 

3. Każda osoba z drużyny musi zadeklarować uczestnictwo w Biegu Kobiet Zawsze Pier(w)si  w Poznaniu, (start 9.10) lub wirtualnie, (start 30.10). Oznacza to, że każda z osób z Drużyny zapisała się na bieg i zamówiła pakiet startowy, będąc tym samym pełnoprawną uczestniczką biegu kobiet, której nazwisko figuruje na liście startowej. 

4. Uczestniczkami Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

§ 3. ZADANIE KONKURSOWE

1. Zgłoś się przez formularz zgłoszeniowy https://bieg.kobietawbiegu.pl/liderki

2. Skrzyknij min. 4 osobową drużynę. Musi być was 5;

3. Zapisz drużynę na Bieg Kobiet Zawsze Pier(w)si w Poznaniu, (start 9.10) lub wirtualnie, (start 30.10);

4. Napisz (w formie komentarza pod postem, mile widziana także fotka https://www.facebook.com/bieg.kobiet.polska/photos/a.208023153025201/1477911579369679/) JAK ZACHĘCISZ KOBIETY DO DBANIAO SWOJE PIERSI. 

5. Opis (mile widziany ze zdjęciem) należy opublikować pod postem konkursowym https://www.facebook.com/bieg.kobiet.polska/photos/a.208023153025201/1477911579369679/:

a) do dnia: 05.10 do godz. 24.00 drużyna zapisana na Bieg Kobiet Zawsze Pier(w)si w Poznaniu (9.10) 

b) do dnia 30.10 do godz. 24.00 drużyna zapisana na Bieg Kobiet Zawsze Pier(w)si wirtualnie, (30.10)

6. Spośród wszystkich zgłoszeń, Kapituła Konkursowa wybierze docelowo 6 wyróżniających się organizacją liderek (3 z biegu wirtualnego i 3 z biegu w Poznaniu), które otrzymają stanik sportowy od Anita active. 

7. Kapituła Konkursowa podczas oceny konkursowej weźmie pod uwagę następujące atuty: zaangażowanie, pomysłowość  liderek oraz wielkość drużyny. 

8. Wyniki zostaną ogłoszone: 

a) 9.10 przed startem  w Poznaniu – liderki zapisane na bieg Live 

b) 2.11 opublikowane  na Facebooku – www.facebook.com/bieg.kobiet.polska – liderki  zapisane na bieg wirtualny

§ 4. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA – ZASADY

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje przez spełnienie następujących kroków:

a) Zadeklarowanie uczestnictwa w Bieg Kobiet Zawsze Pier(w)si w Poznaniu, (start 9.10) lub wirtualnie, (start 30.10),

b) zgłoszenie drużyny przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://bieg.kobietawbiegu.pl/liderki/

2. Organizator ma prawo wykluczyć liderki z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez nią warunków Regulaminu i etykiety bez wcześniejszego powiadomienia.

3. Trzy laureatki Konkursu, które zdobędą tytuł „Piersiowej Liderki”, wyrażają zgodę na udział w krótkiej sesji fotograficznej w stanikach sportowych od Anita podczas wydarzenia Bieg Kobiet Zawsze Pier(W)si w Poznaniu  9.10.2022 oraz wyrażają pełną zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora oraz Fundatora nagród. 

4. Trzy laureatki Konkursu, które zdobędą tytuł „Piersiowej Liderki” w ramach biegu wirtualnego, deklarują wykonanie min. 1 zdjęcia w staniku sportowym Anita, który jest nagrodą główną. Zdjęcie z krótkim opisem należy przesłać do 7 dni od daty otrzymania nagrody na adres e-mail: daga@kobietawbiegu.pl oraz wyrażają pełną zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora oraz Fundatora nagród. 

5. Stanik sportowy Anita zostanie dobrany dla każdej laureatki z biegu wirtualnego na podstawie wcześniejszej konsultacji telefonicznej z brafitterką, następnie wysłany przesyłką kurierską.

§ 5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

1. Komisja nagrodzi  docelowo 6 wyróżniających się organizacją liderek (3 z biegu w Poznaniu i 3 z biegu wirtualnego)

2. Nagrodą w Konkursie są staniki sportowe marki Anita active, wraz z usługą ich profesjonalnego doboru dla każdej Liderki zwycięskiej drużyny.

3. Przekazanie nagród nastąpi:

a) 9.10 w dniu wydarzenia Bieg Kobiet Zawsze Pier(w)si – liderki zapisane na bieg Live 

b) wysłane przesyłką kurierską po 02.11 – liderki  zapisane na bieg wirtualny

4. O rozstrzygnięciu i wynikach Konkursu,  liderki zwycięskich drużyn zostaną powiadomione:

a) 9.10 przed startem  w Poznaniu – liderki zapisane na bieg Live 

b) 02.11 opublikowane  na Facebooku – www.facebook.com/bieg.kobiet.polska –liderki  zapisane na bieg wirtualny

5. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. 

6. Laureatki Konkursu utracą prawo do nagrody w przypadku gdy nie spełnią warunków Regulaminu uprawniających je do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody. 

7. Niespełnienie wymogów Konkursowych zgodnych z niniejszym Regulaminem każdej jednej osoby stanowiącej Drużynę, dyskwalifikuje liderkę danej drużyny w udziale w Konkursie.

8. Organizator zastrzega możliwość nie przyznania wszystkich nagród, jeśli liczba zgłoszeń będzie zbyt mała lub zgłoszenia nie będą spełniały postanowień Regulaminu.

9. Wartość nagród przyznawanych w niniejszym Konkursie nie kwalifikuje ich do pobierania podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 6. ZGODA NA PUBLIKACJĘ

1. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu każda Uczestniczka wyraża zgodę na jego publikację do celów promocyjnych Organizatora.

2. Każda uczestniczka danej drużyny udziela Organizatorowi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu przyznania i przekazania nagrody w Konkursie. Powyższa zgoda pozwala m.in. na zamieszczenie danych osobowych uczestniczki w wiadomościach dotyczących Konkursu udostępnianych na stronach internetowych i profilach na portalach społecznościowych Organizatora oraz Fundatora nagród.

3. Każda uczestniczka danej drużyny zapisana na bieg live udziela Organizatorowi zgody na wykorzystanie wizerunku uwiecznionego podczas sesji zdjęciowej na wydarzeniu Bieg Kobiet – Zawsze Pier(w)si – w  Poznaniu, 9.10.2022 w materiałach promocyjnych i informacyjnych wydawanych przez Organizatora oraz Fundatora nagród.

4. Każda uczestniczka danej drużyny poprzez zgłoszenie się do Konkursu, udziela Organizatorowi oraz Fundatorowi nagród, firmie Anita Polska, licencji na korzystanie z przesłanych treści i wizerunku uwiecznionego podczas wydarzenia Bieg Kobiet – Zawsze Pier(w)si w Poznaniu, 9.10.2022 bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez odpłatności do utrwalenia i zwielokrotnienia w sieci Internet.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Wszelkie informacje o zmianach zostaną wysłane zgłoszonej liderce drogą e-mail na adres podany w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies (ciasteczka). Obiecujemy, że wszystkie są FIT :)
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć ciasteczka
AKCEPTUJĘ