Regulamin Biegu Kobiet Zawsze Pier(w)si w Wałbrzychu

W związku z epidemią COVID-19, która powoduje wyjątkowe okoliczności wymagające wprowadzenia szczególnych środków i rozwiązań, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany poszczególnych zapisów niniejszego regulaminu w zależności od aktualnie obowiązujących przepisów prawa i wytycznych wskazanych na stronach www.gov.pl. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Organizator poinformuje na stronie kobietawbiegu.pl

Wydarzenie jest częścią „Biegu Po Zdrowie” organizowanym w ramach 21. Toyota Półmaraton Wałbrzych. Uczestniczkom „Biegu po Zdrowie”, z zastrzeżeniem spełnienia wszystkich warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności ukończenia biegu, przysługuje prawo do udziału w loterii promocyjnej (w tym w losowaniu nagród, na takich samych zasadach jak Uczestnicy „Biegu Po Zdrowie”) organizowanej w ramach „XXI Toyota Półmaraton Wałbrzych” i urządzanej na mocy zezwolenia wydanego przez Dyrektora IAS we Wrocławiu.

I. CEL i IDEA BIEGÓW:

 • Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako podstawowej formy ruchu.
 • Wydarzenie jest związane z programem ROKU KOBIET.
 • Aktywizacja kobiet do uczestniczenia w zawodach biegowych.
 • Integracja biegających kobiet bez względu na wiek.
 • Promocja profilaktyki przeciwko nowotworom piersi.

ORGANIZATOR: Fundacja w Biegu, ul. Reymonta 2/4, 58-303 Wałbrzych. Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000689002, NIP: 8862999336

WSPÓŁORGANIZATOR: Grupa Soname sp. z o. o., ul Reymonta 2/6, 58-303 Wałbrzych. Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000515508 NIP: 8862983878

II. TERMIN imprezy: 29.08.2021

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty. Uczestnik zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie takiej informacji na stronie internetowej organizatora bieg.kobietawbiegu.pl/walbrzych-2021 oraz za pomocą wiadomości e-mail. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do uczestnika.

2.  Uczestnik biegu, w dniu i godzinach wskazanych w regulaminie, w ramach opłaty startowej, otrzyma możliwość odbioru pakietu startowego. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie. Brak odbioru pakietu przez uczestnika biegu nie uprawnia go do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora.

III. BIURO ZAWODÓW i DEPOZYT

Hala Lekkoatletyczna przy ul. Chopina 1A w Wałbrzychu
 • w sobotę 28 sierpnia 2021 r. 16:00 – 21:00
 • w niedzielę 29 sierpnia 2021 r. w godz. 7:30 – 10:00
 • DEPOZYT dostępny będzie w Hali oraz przy starcie i mecie. 

IV. PROGRAM IMPREZY, NIEDZIELA:

 • godz. 7:30 – 10:00 biuro zawodów
 • godz. 10:30 – wspólna rozgrzewka na Placu Magistrackim
 • godz. 10:55 – START
 • godz. 12:45 – DEKORACJA

V. DYSTANS, POMIAR CZASU, LIMIT CZASU:

1. Długość tras wynosi ok. 6,7 km. Czas maksymalny do pokonania – 90 minut. Po tym czasie Uczestniczka nie
będzie brana pod uwagę w klasyfikacji końcowej.
2. Pomiar czasu: automatyczny za pomocą chipa. Liczony jest czas brutto dla pierwszych 3 osób (OPEN), dla
pozostałych zawodniczek liczony będzie czas netto.

VI. UCZESTNICTWO

1. Prawo startu mają KOBIETY od 14 roku życia oraz gościnnie panowie. Panowie otrzymują pakiet startowy, ale ich czas nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji końcowej.

2. Warunkiem udziału w Biegu jest:

a. wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania,

b. udział w Biegu odbywa na własną odpowiedzialność Uczestnika z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 lat zobowiązani są do okazania zgody przy odbieraniu pakietów startowych na udział w biegu z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność OŚWIADCZENIE DO POBRANIA,

c. dokonanie zgłoszenia na zasadach określonych w kolejnym punkcie VII niniejszego Regulaminu,

d. poddanie się weryfikacji w biurze zawodów (okazanie dowodu tożsamości lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość Uczestnika),

e. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w środkach masowego przekazu (lista startowa) i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy Uczestnika informacji marketingowych i organizacyjnych,

f. wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji,

g. przestrzeganie porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników Biegu. Organizator ma prawo usunąć z terenu Biegu osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem,

h. zabrania się startu z wózkami dziecięcymi, przyczepkami, psami i innymi zwierzętami.

VII. ZGŁOSZENIA/PRZEPISANIE PAKIETU/LIMIT ZAWODNIKÓW

1. Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej bieg.kobietawbiegu.pl/walbrzych-2021 z możliwością opłaty za bieg poprzez elektroniczny system płatności oraz w biurze zawodów pod warunkiem, że pakiety startowe będą dostępne.

2. Uczestnik może dokonać wpłaty w imieniu innych Uczestników biegu pod warunkiem wpisania w zgłoszeniu elektronicznym imienia i nazwiska Uczestnika oraz jego wszystkich pozostałych, niezbędnych danych,

3. Organizator ustali limit Uczestników według wytycznych rządowych przewidzianych na dzień zawodów.

4. O udziale Uczestników w biegu decyduje termin wniesienia opłaty startowej oraz dostępność pakietów startowych.

5. Limit startujących może ulec zmianie o czym Organizator poinformuje na stronie internetowej biegu bieg.kobietawbiegu.pl/walbrzych-2021

6. Zgłoszenia internetowe będą otwarte do 2 dni poprzedzających otwarcie biura zawodów do godz. 20.00 pod warunkiem dostępności pakietów startowych. Zapisy Uczestników będą możliwe w dniach otwarcia biura zawodów pod warunkiem ich dostępności, o czym Organizator poinformuje w swoich kanałach: Facebook – Bieg Kobiet Zawsze PierWsi, wysyłając e-mail, publikując także informacje na stronie www.

7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

8. Poprzez dokonanie opłaty Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

9. Tylko zgłoszenie OPŁACONE są wiążące. Oznacza to, że osoby zapisane, ale NIE OPŁACONE nie są brane pod uwagę przy weryfikacji listy startowej. O skuteczności zgłoszenia decyduje jego opłacenie przed wyczerpaniem limitu Uczestników – zgłoszenia dokonane przed wyczerpaniem limitu, ale opłacone po jego wyczerpaniu, nie będą brane pod uwagę.

10. Przepisywanie pakietu startowego i zmiana danych na inną osobę jest możliwe nieprzekraczalnie na 20 dni przed otwarciem biura zawodów i musi zostać zgłoszone do Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail: kontakt@kobietawbiegu.pl. Po tym terminie nie będzie możliwości przepisania pakietów. Rozliczenie za zakup pakietu startowego odbywa się między Uczestnikami.

11. O chęci przepisania pakietu należy poinformować Organizatora drogą e-mail: kontakt@kobietawbiegu.pl przekazując w treści wiadomości pełne dane nowego uczestnika takie jak:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • kontakt telefoniczny,
 • kontakt e-mail,
 • kontakt do osoby, którą w razie wypadku mamy poinformować,
 • klub (opcjonalnie).

Informacje o rezygnacji z pakietu i przekazania go na rzecz innego Uczestnika wysyła dotychczasowy właściciel pakietu startowego, który odsprzedaje swój pakiet startowy.

12. Przy przepisaniu pakietu startowego nie ma możliwości zamiany rozmiaru koszulki.

13. Do 31.07.2021 uczestnik ma prawo do zmiany rozmiaru wybranej koszulki podając te informacje Organizatorowi przez wiadomość e-mail: kontakt@kobietawbiegu.pl

VIII. OPŁATA STARTOWA – RODZAJE PAKIETÓW / TERMINY OPŁAT

1. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Imprezie. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Imprezy.

2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi (W oparciu o art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Uczestnikom nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi).

RODZAJE PAKIETÓW STARTOWYCH:

1. PODSTAWOWY: medal + kosmetyk Kneipp  
2. PREMIUM: medal + koszulka techniczna + książka „Śladami Kobiety w Biegu” + kosmetyk Kneipp 

W skład każdego pakietu wchodzi numer startowy bezzwrotny z chipem do pomiaru czasu wraz z instrukcją, udział w losowaniu samochodu osobowego Toyota AYGO, woda mineralna rozdawana na mecie.

Opłata startowa wynosi (pakiet podstawowy / premium):
I termin – wpłata od 3 lipca g. 19:00 do 20 lipca g. 22:00 – 50 zł / 75 zł 

II termin – wpłata od 20 lipca g. 22:01 do 10 sierpnia g. 22:00 – 55zł / 80 zł 

III termin – wpłata od 10 sierpnia 22:01 do 29.08.2021 – 60 zł / 85 zł

Od 16 sierpnia dostępność pakietów z koszulką może być ograniczona!

Zgłoszenia internetowe będą otwarte do 2 dni poprzedzających otwarcie biura zawodów do godz. 20.00 pod warunkiem dostępności pakietów startowych. Gwarancja dostępności pakietów z koszulką do dnia 15.08.2021r., po tym terminie ich sprzedaż może zostać wstrzymana przez organizatora w każdym momencie.  Zapisy Uczestników będą możliwe w dniach otwarcia biura zawodów pod warunkiem ich dostępności, o czym Organizator poinformuje w swoich kanałach: Facebook – Bieg Kobiet Zawsze PierWsi, wysyłając e-mail, publikując także informacje na stronie www.

IX. PUNKT MEDYCZNY i NAWADNIANIA

1. Ratownik medyczny będzie znajdował się przy starcie/mecie podczas zawodów.

2. Punkt nawadniania będzie znajdował się przy starcie/mecie podczas zawodów.

X. UBEZPIECZENIE i KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCEGO ZDROWIA UCZESTNICZKI:

1. Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.

2. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupiły stosowne ubezpieczenie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu, zatrudnionemu przez Organizatora, do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania.

4. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.

5. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie.

6. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydowała się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

7. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.

8. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestniczki i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.

XI. KLASYFIKACJE i POMIAR CZASU:

1. Klasyfikacja OPEN, czas brutto dla pierwszych trzech zawodniczek.

2. Klasyfikacja wiekowa:

 • 14 – 29 lat
 • 30 – 39 lat
 • 40 – 49 lat
 • 50 – 59 lat
 • 60 i więcej lat

3. Brany jest pod uwagę rezultat czasu netto, a dla pierwszych trzech zawodniczek (OPEN rezultat czasu brutto).

4. Kategoria OPEN i kategorie wiekowe nie dublują się.

5. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu mierzony za pomocą chipa zwrotnego przyczepianego do sznurówki obuwia.

6. Pomiar czasu obsługuje firma STS-Timing lub firma Maratończyk Pomiar Czasu.

XII. NAGRODY

1. 3 panie – klasyfikacja OPEN. Osoby dekorowane w kat. OPEN, nie będą nagradzane w kategoriach wiekowych.

2.15 pań –  zwyciężczyń poszczególnych kategorii otrzymuje nagrody rzeczowe za uzyskanie najwyższych czasów (miejsca 1-3).

3. Wszyscy Uczestnicy po przekroczeniu linii mety otrzymają pamiątkowy medal.

4. Ponadto wśród wszystkich Uczestników, którzy ukończą bieg odbędzie się konkurs z nagrodami rzeczowymi, a warunkiem odbioru nagród jest osobista obecność podczas wręczania i konkursu.

5. Każda zawodniczka musi osobiście odebrać nagrodę na scenie podczas ceremonii lub do końca trwania imprezy, do godz. 14.00. Jeśli tego nie uczyni, nagroda przepada.

XIII. KOSZTY/PAKIET STARTOWY i jego ODBIÓR

1. Koszty opłaty za pakiet startowy, koszty dojazdów, koszty związane z parkingiem oraz inne dodatkowe świadczenia o których nie ma mowy w Regulaminie pokrywają Uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.

2. W ramach wpisowego Uczestnik nabywa startowy pakiet w skład, którego wchodzą (odpowiednio do zakupionego pakietu):

 • medal,
 • unikatowa koszulka techniczna – Organizator dołoży wszelkich starań, aby każdy Uczestnik otrzymał zadeklarowany w zgłoszeniu rozmiar koszulki sportowej wchodzącego w skład pakietu startowego, ale ze względów organizacyjno – technicznych dla osób, które zapiszą się elektronicznie i zapłacą na 3 tygodnie przed imprezami, nie może tego zagwarantować,
 • nr startowy z chipem elektronicznym,
 • możliwość wygrania cennych nagród,
 • zestaw kosmetyków.
 • książkę „Śladami Kobiety w Biegu”

3. Odbiór pakietu przez zawodnika odbywa się w dniach otwarcia biura zawodów o czym traktuje punkt III niniejszego regulaminu. Pakiety startowe wydawane są na podstawie wniesionej opłaty startowej. Uczestnik ma obowiązek okazać przy weryfikacji: dowód osobisty bądź inny dokument ze zdjęciem, tj prawo jazdy, paszport, legitymacja.

4. Odbieranie pakietów startowych jest możliwe tylko w dniach i godzinach otwarcia biura zawodów, co oznacza, że Organizator nie wydaje pakietów startowych w innym czasie.

UWAGA: Uczestnik w biurze zawodów jest zobowiązany podpisać OŚWIADCZENIE o STANIE ZDROWIA. OŚWIADCZENIE można pobrać, wydrukować, podpisać i przynieść do biura zawodów. Niniejsze oświadczenie będzie można podpisać także na miejscu POBIERZ OŚWIADCZENIE

5. Odbieranie pakietu/ów za inną osobę bądź osoby jest możliwe pod warunkiem, że osoba odbierająca pakiet startowy w biurze zawodów przy weryfikacji zawodnika, poda imię i nazwisko oraz datę urodzenia osoby/osób za którą/e odbiera pakiet/y.  Ponadto osoba odbierająca pakiet w imieniu innej osoby, musi okazać podpisane przez zawodnika za którego odbiera pakiet OŚWIADCZENIE o STANIE ZDROWIA i UPOWAŻNIENIE. Do pobrania tu: UPOWAŻNIENIE

XIV. DYSKWALIFIKACJE:

1. Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany z zakazem startu włącznie jeśli będzie zachowywał się w sposób niewłaściwy, używał wulgaryzmów, przemocy wobec innych uczestników imprezy lub organizatora.

2. Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany z zakazem startu włącznie jeśli będzie pod wpływem alkoholu lub innych odurzających środków.

3. Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany z zakazem startu włącznie jeśli skróci trasę biegu.

XV. KONTAKT DO osoby z ramienia ORGANIZATORA:

e-mail: kontakt@kobietawbiegu.pl

XVI. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja w Biegu, KRS: 0000689002, NIP: 8862999336, ul. Reymonta 2/4, 58-303 Wałbrzych.

2. Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu Kobiet Zawsze Pier(w)si, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.

3. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.

4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.

6. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu Kobiet Zawsze Pier(w)si

7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.

8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.

9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.

XVII. REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące PAKIETU STARTOWEGO. Wszelkie reklamacje z tym związane Uczestnik wnosi w dniach działania biura zawodów. Po odebraniu pakietu startowego powinien sprawdzić czy ten jest kompletny. Wszelkie nieprawidłowości związane z brakiem w pakiecie startowym, niewłaściwą koszulką lub innymi kwestiami niezgodnymi z ustaleniami, Uczestnik powinien zgłaszać na miejscu do kierownika biura zawodów obecnego w biurze zawodów. Po tym czasie reklamacje związane z pakietem startowym nie będą rozwiązywane.

2. Reklamacje dotyczące POMIARU CZASU w jakim dana zawodniczka przebiegła bieg. Wszelkie reklamacje z tym związane Uczestnik ma prawo wnieść do 7 dni po imprezie. Może to zrobić za pomocą e-maila: kontakt@kobietawbiegu.pl podając przy tym swój numer startowy oraz imię i nazwisko. Organizator przekazuje zapytanie do firmy od pomiaru czasu i w ciągu 3 dni roboczych informacja zwrotna trafi do Uczestnika.

3. Reklamacje dotyczące ORGANIZACJI i innych spraw. Wszelkie reklamacje z tym związane Uczestnik ma prawo wnieść do 10 dni po imprezie. Może to zrobić za pomocą kontaktu e-mail: kontakt@kobietawbiegu.pl / wiadomości na stronie Facebook imprezy. Organizator po zapoznaniu się ze sprawą odpowie na nią do 14 dni roboczych.

XVIII. UWAGI KOŃCOWE:

1. Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe,

2. Uczestnicy schodzący z wyznaczonej trasy lub skracający będą zdyskwalifikowani,

3. Numery startowe MUSZĄ być w czasie biegu widoczne i przypięte do koszulki na klatce piersiowej,

4. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność podpisując „oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność” przy odbiorze pakietu startowego,

5. Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu,

6. Uczestnicy nie są zobowiązani do biegu w koszulkach z otrzymanego w ramach wpisowego pakietu startowego,

7. Zabrania się (pod groźbą dyskwalifikacji) biegu pod numerem startowym należącym do innej osoby,

8. W sprawach spornych decyzje podejmuje Organizator,

9. Regulamin obowiązuje od dnia 19.06.2021

10. W razie wystąpienia w dniu biegu takiego obowiązku lub dodatkowych obostrzeń związanych z zarażeniami COVID-19, uczestnik może zostać zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia przed odbiorem pakietu startowego, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, jak również w ciągu określonej liczby dni nie posiadał kontaktu z osobami zarażonymi COVID-19.

11. Organizator zastrzega prawo do zmiany ilości uczestników biegu, ze względu na możliwość wprowadzenia limitów uczestników imprez masowych, na skutek występowania w naszym kraju stanu epidemii. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji o udziale w biegu decydować będzie kolejność dokonywanych zgłoszeń wraz z dokonaną opłatą.

12. Uczestnik, który ze względu na obostrzenia epidemiczne zostanie pozbawiony możliwości uczestnictwa w biegu ze względu na zmniejszenie liczby uczestników bądź odwołanie biegu rzeczywistego, otrzyma zwrot opłaty startowej lub możliwość przepisania na wirtualny Bieg Kobiet Zawsze Pier[w]si edycja jesień 2021. O zaistniałej sytuacji uczestnik zostanie poinformowany bezzwłocznie drogą mailową.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do własnej oceny sytuacji epidemiologicznej na podstawie bieżących obostrzeń sanitarnych i przepisów prawa, i wydanie na tej podstawie decyzji o odwołaniu lub przeprowadzeniu biegu na żywo.

 

Nasze strony wykorzystują pliki cookies (ciasteczka). Obiecujemy, że wszystkie są FIT :)
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć ciasteczka
AKCEPTUJĘ