§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

a „Organizator” – organizator Konkursu: Fundacja w Biegu, z siedzibą przy ul. Reymonta 2/4,

58-303 Wałbrzych, NIP: 8862999336.

b. „Konkurs” – konkurs „Anita na kijach” prowadzony na zasadach określonych w niniejszym

Regulaminie.

c. „Drużyna” – to wszystkie osoby, które tworzą daną Drużynę w Konkursie.

d. „Komisja Konkursowa” – osoby oceniające zgłoszenia i prawidłowy przebieg Konkursu z

ramienia Organizatora.

2. Fundatorem nagród jest firma Anita Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Rogowskiej 127C,

54-440 Wrocław, NIP: 8942836257.

3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem strony internetowej

https://bieg.kobietawbiegu.pl/liderki/ i zostanie nagłośniony przez: www.facebook.com

(www.facebook.com/bieg.kobiet.polska) oraz Instagram na profilu Bieg Kobiet, @bieg_kobiet

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez serwis

Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

5. Wszelkie informacje o Uczestniczkach udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem

będą przetwarzane przez Organizatora.

6. Nabór drużyn do konkursu trwa od 20.03.2022 do 10.04.2022 r. do godziny 24:00.

7. Nad zapewnieniem prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonieniem

zwycięskiej Drużyny Konkursu czuwa „Komisja Konkursowa” powołana przez Organizatora.

W jej skład wchodzą dwie osoby wyznaczone przez Organizatora.

§ 2. FORMALNE ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Drużyna składa się z minimum 3, a maksymalnie z 5 osób – pań.

2. Każda osoba z drużyny musi zadeklarować uczestnictwo w Biegu Kobiet Zawsze Pier(w)si

(edycja wiosenna), który odbędzie się 24.04.2022 we Wrocławiu. Oznacza to, że każda z

osób z Drużyny zapisała się na bieg i zamówiła pakiet startowy, będąc tym samym

pełnoprawną uczestniczką biegu kobiet, której nazwisko figuruje na liście startowej.

3. Uczestniczkami Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich

najbliższych rodzin.

§ 3. ZADANIE KONKURSOWE

1. Konkurs składa się z II etapów:

a) I etap – polega na umieszczeniu zdjęcia drużyny ze wspólnego treningu wraz ze słownym,

motywującym przesłaniem zachęcającym do aktywności. Zdjęcie wraz z opisem należy

opublikować pod postem konkursowym na Facebooku –

www.facebook.com/bieg.kobiet.polska lub na Instagramie podpisując zdjęcie hasztagiem

#anitanakijach.

b) Spośród nadesłanych zdjęć, Kapituła Konkursowa wybierze docelowo 3 Drużyny, które

przejdą do II etapu konkursu.

c) Zdjęcie wraz z opisem należy wysłać do dnia 11.04 do godz. 24.00.

d) Wyniki z I etapu zostaną opublikowane do dnia 12.04 na Facebooku –

www.facebook.com/bieg.kobiet.polska oraz na Instagramie – @bieg_kobiet

e) II etap – polega na prezentacji drużynowego tańca z prezentacją na scenie w dniu Biegu

Kobiet Zawsze Pier(w)si we Wrocławiu 24 kwietnia 2022 r.

f) Drużynowy taniec nie powinien przekraczać regulaminowego czasu wykonania – 3 minut i

powinien być wykonany do wybranego utworu muzycznego przekazanego na pendrive przed

występem prowadzącemu konferansjerowi.

g) Spośród 3 drużyn, Kapituła Konkursowa wybierze 1 zwycięską Drużynę co nastąpi przed

startem biegu kobiet.

h) Kapituła Konkursowa podczas oceny konkursowej weźmie pod uwagę następujące atuty:

○ zaangażowanie publiczności podczas występu,

○ oryginalność przesłania,

○ kwestie wizerunkowe i ogólny odbiór artystyczny,

○ choreografia i zgodność z muzyką.

§ 4. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA – ZASADY

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje przez spełnienie następujących kroków:

a) zadeklarowanie uczestnictwa we wrocławskiej odsłonie Biegu Kobiet Zawsze Pier(w)si we

Wrocławiu, 24.04.2022,

b) zgłoszenie drużyny przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:

Liderki

2. Organizator ma prawo wykluczyć Drużynę z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez

nią warunków Regulaminu i etykiety bez wcześniejszego powiadomienia.

3. Drużyna wyraża zgodę na udział w sesji fotograficznej w dobranych w dniu biegu w stanikach

sportowych podczas wydarzenia Bieg Kobiet Zawsze Pier(W)si we Wrocławiu, 24.04.2022 oraz

wyraża pełną zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora.

§ 5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

1. Komisja nagrodzi 1 Drużynę której występ uzna za najbardziej pomysłowy i ciekawy.

2. Nagrodą w Konkursie są staniki sportowe marki Anita active, wraz z usługą ich

profesjonalnego doboru dla każdej pani z Drużyny.

3. Przekazanie nagród nastąpi podczas wydarzenia Bieg Kobiet Zawsze Pier(W)si we Wrocławiu,

24.04.2022.

4. O rozstrzygnięciu i wynikach Konkursu Drużyny zostaną powiadomione po zakończeniu wszystkich

trzech prezentacji finałowych na scenie.

5. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

6. Zwycięska Drużyna Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy nie spełni warunków

Regulaminu uprawniających ją do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.

7. Niespełnienie wymogów Konkursowych zgodnych z niniejszym Regulaminem każdej jednej osoby

stanowiącej Drużynę, dysklasyfikuje całą Drużynę w udziale w Konkursie.

8. Organizator zastrzega możliwość nie przyznania wszystkich nagród, jeśli liczba zgłoszeń będzie

zbyt mała lub zgłoszenia nie będą spełniały postanowień Regulaminu.

9. Wartość nagród przyznawanych w niniejszym Konkursie nie kwalifikuje ich do pobierania podatku

dochodowego od osób fizycznych.

§ 6. ZGODA NA PUBLIKACJĘ

1. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestniczka wyraża zgodę na jego publikację do celów

promocyjnych Organizatora.

2. Drużyna udziela Organizatorowi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby

niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu przyznania i przekazania nagrody w

Konkursie. Powyższa zgoda pozwala m.in. na zamieszczenie danych osobowych osób z Drużyny w

wiadomościach dotyczących Konkursu udostępnianych na stronach internetowych i profilach na

portalach społecznościowych Organizatora oraz Fundatora nagród.

3. Drużyna udziela Organizatorowi zgody na wykorzystanie wizerunku uwiecznionego podczas sesji

zdjęciowej na wydarzeniu Bieg Kobiet – Zawsze Pier(w)si – we Wrocławiu, 24.04.2024 w

materiałach promocyjnych i informacyjnych wydawanych przez Organizatora.

4. Drużyna poprzez zgłoszenie się do Konkursu, udziela Organizatorowi oraz Fundadorowi nagród,

firmie Anita Polska, licencji na korzystanie z przesłanych treści i wizerunku uwiecznionego podczas

wydarzenia Bieg Kobiet – Zawsze Pier(w)si we Wrocławiu, 24.04.2022 bez ograniczeń czasowych i

terytorialnych oraz bez odpłatności do utrwalenia i zwielokrotnienia w sieci Internet.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i

inne przepisy prawa.

2.Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy

miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Wszelkie

informacje o zmianach zostaną wysłane Drużynie drogą e-mail na adres podany w formularzu

zgłoszeniowym do Konkursu.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies (ciasteczka). Obiecujemy, że wszystkie są FIT :)
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć ciasteczka
AKCEPTUJĘ